KATECHETYKA FUNDAMENTALNADZIEJE KATECHEZY

 

 Poznanie historii katechezy:

- pozwala głębiej wniknąć w jej naturę oraz lepiej poznać jej funkcje w całokształcie misji Kościoła;

- uświadamia jej potrzebę i nieodzowność w życiu Kościoła;

- pozwala dostrzec ciągłość posługi katechetycznej w dziejach Kościoła;

- zabezpiecza przed popełnianiem błędów poprzedników;

- pozwala owocnie wykorzystywać ich osiągnięcia.

 

Ważne okresy w dziejach katechezy:

1. Jezus Chrystus jako Katecheta

2. Katecheza w czasach apostolskich

3. Katecheza epoki patrystycznej

4. Św. Augustyn i De catechizandis rudibus (399 r.)

5. Katecheza w Średniowieczu

6. Katecheza po Soborze Trydenckim

7. Katecheza w Oświeceniu

8. Neoscholastyka i katecheza w XIX wieku

9. Kierunki katechetyczne w XX wieku

10. Katecheza w Polsce w XX wieku

 

KIERUNKI  KATECHETYCZNE  XX  WIEKU

 

Kierunek

Dydaktyczny

Pedagogiczny

Kerygmatyczny

Antropologiczny

Hasło

ważna metoda!

ważny uczeń!

ważna treść - kerygma!

ważny człowiek i jego problemy!

Czas

początek XX wieku

okres między­wojenny

1930-1960 (w Polsce od 1960)

od 1962 roku

Przedsta­wiciele (Polska)

Walenty Gadowski

Wincenty Zaleski (później)

Zygmunt Bielaw­ski

 Józef Boczar

Franciszek Blachnicki

 Jan Charytański

Mieczysław Majewski

Roman Murawski

Cel

Wiara przez wiadomo­ści

rozwiązywanie religijnych problemów

odpowiedź na Boże wezwanie

dojrzała postawa wiary otwartej na świat

Treść

streszczona teologia

problemy katechizowanych

Objawienie, kerygmat

codzienne doświadczenia

Metoda

monachijska – stopni formalnych

stopni formalnych opartych o proces myślenia

otwarcie na słowo Boże; Dzielenie się Ewangelią

Dialog;

Ewangeliczna Rewizja Życia

Struktura

1. Przygotowanie

2. Pogląd(y)

3. Wyjaśnienie

4. Utrwalenie

5. Zastosowa­nie

 

1. Zetknięcie z trudnością

2. Określenie jej

3. Hipotezy    rozwiązania

4. Wnioski  do działania

5. Działanie

1. Obwieszczenie słowa

2. Wspólnotowe     rozważenie

3.Urzeczywistnienie słowa (działanie)

1. Doświadczenie (widzieć)

2. Interpretacja w świetle Objawienia (ocenić)

3. Odpowiedź (działać)

Rola

katechety

nauczyciel z autorytetem

przewodnik duchowy

herold, posłany, świadek

świadek i przyjaciel

 

Wprowadzenie katechezy do szkoły w 1990 r. wywołało liczne dyskusje. Wysuwano wiele argumentów przemawiających „za” albo „przeciw” katechezie szkolnej (szkolnemu nauczaniu religii katolickiej). Niektóre z tych argumentów zdezaktualizowały się (np. teza o zwiększeniu się nietolerancji w szkole), inne nabrały większego znaczenia (np. problem zeświecczenia katechezy). Rozmowy wokół szkolnej lekcji religii przy różnych okazjach wciąż na nowo są i będą podnoszone. Ważne jest, by katecheci sami mieli jasne stanowisko i – dostrzegając problemy – umieli jednocześnie sobie i  innym uzasadnić znaczenie takiej działalności. Najważniejsze z tych argumentów zostały zestawione poniżej.

 

Argumenty „przeciw” szkolnej katechezie:

 • religia straci swój sakralny charakter (banalizacja problematyki, trudność przeżycia w szkole doświadczenia religijnego, sprowadzenie katechezy do roli przedmiotu, katechety do funkcji nauczyciela, „jakość przejdzie w ilość”),
 • instytucjonalny przymus spowoduje lekceważenie katechezy,
 • negatywne oceny szkoły wpłyną na jakość katechezy,
 • zmniejszy się dojrzałość w decydowaniu o udziale w katechezie,
 • powiększy się niebezpieczeństwo dezintegracji parafii jako środowiska wychowawczego,
 • brak styczności dzieci i młodzieży z własną parafią,
 • brak właściwego przygotowania organizacyjnego i kadrowego,
 • brak przygotowania teologicznego i dydaktycznego katechetów,
 • zniszczenie wieloletniego dorobku katechezy parafialnej,
 • zbytnie uzależnienie finansowe od władz świeckich,
 • większe problemy organizacyjne dla szkół,
 • „szkoła nie jest miejscem religijnego wychowania”.

 

Argumenty „za” szkolną katechezą:

 • większy wysiłek i solidniejsza formacja katechetów,
 • większe możliwości zatrudnienia teologów świeckich,
 • większa stymulacja poziomu dydaktycznego katechezy,
 • wkomponowanie w inne zajęcie, systematyczność i punktualność,
 • lepsza baza dydaktyczna (programy, podręczniki, pomoce itd.),
 • zwiększone bezpieczeństwo katechizowanych,
 • „odciążenie” parafii („duszpasterze do duszpasterstwa”),
 • zwiększony zasięg (98% szkoły podstawowe i ok. 90% średnie),
 • przeciwdziałanie na szerszą skalę ignorancji religijnej,
 • większa szansa na jedność środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły i Kościoła),
 • prawo rodziców do religijnego wychowania własnych dzieci,
 • prawo uczniów do takiej formy nauczania i wychowania.