KATECHETYKA FUNDAMENTALNAForma zajęć: wykład z elementami aktywizującymi
Prowadzący zajęcia: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Rok: II
Czas trwania zajęć: II semestr
Ilość godzin w tygodniu: 1
Forma zaliczenia: pisemne i ustne (por.
standardy oceniania
).
Sylabus (
kliknij).
Termin zaliczenia: na koniec semestru

Treść zajęć (kliknij):  
Wprowadzenie
Podstawowe pojęcia katechetyki
Katechetyka jako dyscyplina naukowa
Dzieje katechezy
Uwarunkowania
Katecheza integralna

Por. skrypt dla studentów:
R. Chałupniak, J. Kostorz, Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 2002.

 

Katechetyka w Internecie

LEKTURY:

- FD oraz KKK 1-25.

- JAN Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Watykan 1979.

- Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

 

LITERATURA:

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, Watykan 1965.
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna Directorium catechisticum generale, Watykan 1971.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Watykan 1975.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Watykan 1979.
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997.
Dokumenty II Synodu Plenarnego, Poznań 2001.
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018 (wcześniejsze: Kraków 2001; Kraków 2010).

Czasopismo „Katecheta” (Poznań) - zawieszone
Czasopismo „Zeszyty Katechetyczne” (Radom)  
Czasopismo „Paedagogia Christiana” (Toruń)

F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, Lublin 1970.
M. Majewski, Fundamentalne problemy katechetyki, Lublin 1981.
J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.
W. Koska, Katechetyka, Poznań 1993.
J. Szpet, D. Jackowiak, Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996.
J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.
J. Szpet, Vademecum katechety, Poznań 2000.
S. Łabendowicz (oprac.), Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym, Radom 2001.
T. Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.
J. Stala (red.),
Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, Tarnów 2003.

E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003 (La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale, Torino 2001).  
A. Orczyk, Katecheza Kościoła i jej źródła. Zarys katechetyki fundamentalnej i materialnej, Radom 2004.

R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, Opole 2004.