KATECHETYKA FUNDAMENTALNAKRYTERIA (standardy) OCENIANIA


3 (dostateczny)

   Podstawowe zagadnienia katechetyki fundamentalnej
   Pojęcie „katecheza” (wg CT 18)
   Okresy rozwoju katechezy (wymienić)
   Kierunki katechetyczne XX w. (wymienić)
   Różnica: katecheza kerygmatyczna i antropologiczna
   Argumenty „za” i „przeciw” szkolnej katechezie
   Zasada podstawowa katechezy integralnej (wymienić)
   Cele katechetyczne (umiejętność tworzenia)
   Chrystocentryzm w katechezie (wyjaśnić)
   Integralność treści (wyjaśnić)
   Struktura katechezy (wymienić TRZY istotne części)
 
 4 (dobry)

   Podział katechetyki
   Religia (aspekt subiektywny i obiektywny)
   Historyczny rozwój ujęcia katechetyki
   Kierunki katechetyczne XX w. (omówić wg tabeli)
   Jezus Chrystus jako Katecheta
   Cechy katechezy apostolskiej
   Cechy katechezy neoscholastycznej
   Zasada podstawowa katechezy integralnej (wyjaśnić)
   Zadania katechezy (wymienić)
   Wymiary katechezy (wymienić)
   Dokumenty katechetyczne (od 1979 r.)
   Katechetyka fundamentalna: literatura polska (wymienić 3 książki)
 
 5 (bardzo dobry)

   Nauki pomocnicze katechetyki
   Rozróżnienie: katecheza a nauczanie religii
   Definicja i zadania katechetyki
   Cechy katechezy patrystycznej
   Katechetyczne dzieło św. Augustyna
   Katecheza średniowieczna
   Katecheza po Soborze Trydenckim
   Katecheza w Polsce międzywojennej
   Uwarunkowania współczesnej katechezy
   Przedstawiciele katechezy integralnej
   Zadania katechezy (wyjaśnić na podstawie PDK 23-30)
   Wymiary katechezy (wyjaśnić)