DYDAKTYKA ogóLNA

     Sylabus

     Standardy oceniania

 

Udostępnione materiały:

     Podstawowe pojęcia

     Od szkół dydaktycznych przez tok nauczania do procesu nauczania-uczenia się

     Skuteczność procesu nauczania-uczenia się

     Treść nauczania, program i plan

     Zasady i formy nauczania

     Metody nauczania - por. zajęcia z metodyki

 

Dodatkowe zadania do wykonania, także indywidualnie dla osób na IOS:

        1. Wypracowanie na podstawie własnych doświadczeń: "Jak się uczyć?" (X)

        2. Opracowanie w grupie jednego z dydaktyków (J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, J.F. Herbart, J. Dewey, C. Freinet, G. Kerschensteiner, M. Montessori) (X)

        3. Esej "Ja, przyszły nauczyciel" (XI).

        4. Opracowanie w grupie i prezentacja na forum jednej z podstawowych zasad dydaktycznych (XII).

        5. Przygotowanie (pisemne i ustne) opowiadania i pogadanki (temat indywidualnie uzgodniony z wykładowcą) (I).