CZŁONKOWIE

ZARZĄD

HISTORIA

PUBLIKACJE

LINKI

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

katechetycy.pl            

 

PUBLIKACJE

Polecamy polskie publikacje katechetyczne (od 2012 r.) i prosimy o przesyłanie nowości:

 

2019

S. Łabendowicz, Dydaktyka katechezy, Radom 2019.

S. Łabendowicz, Metodyka katechezy, Radom 2019.

Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN, Pedagogia świadectwa.
Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna
, Kraków 2019.

A. Walulik CSFN, R. Ceglarek, Z. Marek SJ, N. G. Pikuła (red.),
Służyć (z) miłością. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi
dr. hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej,
Częstochowa 2019.

 

2018

A. Zellma, W. Czupryński, H. Tryk,
Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, Olsztyn 2018.

P. Goliszek (red.), Wychowanie patriotyczne, Lublin 2018.

A. Wołkiweicz, Główne idee polskich programów katechetycznych, Kraków 2018.

R. Ceglarek, Reforma programowa nauczania religii
w szkołach II Rzeczypospolitej
, Częstochowa 2018.

P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski (red.), 
Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian
, Warszawa 2018.

 

2017

J. Kowalczyk, A. Rayzacher-Majewska (red.),
Idźmy naprzód z nadzieją! Katechetyczne aspekty reformy oświaty, Legnica 2017.

J. Kochel, Duchowa pedagogia miłości, Poznań 2017.

A. Walulik CSFN, J. Mółka SJ (red.), Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna.
Księga jubileuszowa deykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
, Kraków 2017.

Z. Marek SJ, Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017.

R. Bednarczyk, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców
w myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne
, Warszawa 2017.

D. Belina, Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec.
Studium katechetyczne
, Kielce 2017.

A. Potocki, O Kościele także socjologicznie, Warszawa 2017.

R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji
i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim
, Katowice 2017.

R. Ceglarek, A. Kuliberda (red), Bądźcie świadkami miłosierdzia, Częstochowa 2017.

 

2016

M. Borda, R. Ceglarek (red.), Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej.
Refleksje wokół encykliki Laudato si’
, Kraków 2016.

R. Ceglarek, M. Borda (red.), Rozbudzić pamięć chrztu.
Chrzest w historii, teologii i katechezie
, Częstochowa 2016.

R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wychowanie w rodzinie: od bezradności ku możliwościom,
(Opolska Biblioteka Teologiczna 158), Opole 2016.

2015

J. Kowalczyk, W nurcie przepowiadania katechetycznego.
Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym
, Legnica 2015.

M. Zając (red.), XXV lat nauczania religii w polskiej szkole.
Między nadzieją a rzeczywistością
, Lublin 2015.

R. Ceglarek, M. Sztaba, Być człowiekiem sumienia.
Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia
,  Częstochowa 2015.

R. Ceglarek, J. Kapuściński, Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów
w Częstochowie (1929-1949)
, Częstochowa 2015.

 

2014

R. Chałupniak, Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych
(Opolska Biblioteka Teologiczna 147), Opole. 2014.

R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom,
(Opolska Biblioteka Teologiczna 141), Opole 2014.

P. Mąkosa (red.), Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, Lublin 2014.

Z. Marek, Religia - pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Kraków 2014.

 

2013

K. Misiaszek (red.), Status metodologiczny katechetyki, "Studia Katechetyczne"  t. 9, Warszawa 2013.

R. Strus, S. Zwolak, Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Wybrane zagadnienia dydaktyczne
i prawne. Krótki poradnik praktyczny dla dyrektorów i organów prowadzących
, Zamość 2013.

M. Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Lublin 2013.

J. Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich.
Biblijno-katechetyczne studium narracyjne
, Opole 2013 (OBT 133).

R. Chałupniak, Arcydzieła malarstwa w katechezie, Opole 2013 (OBT 131).

P. Mąkosa (red.), Nowa ewangelizacja w nowej katechezie, Rzeszów 2013.

A. Zellma, Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Olsztyn 2013.

W. Osial, Historia katechizmu.
Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku
, Warszawa 2013.

B. Skłodowski, Ewolucja myśli katechetycznej we Francji w latach 1945-2006, Białystok 2013.

W. Cichosz, Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego
ze współczesną edukacją szkolną
, Toruń 2013.

2012

M. Gogolik, "Nauczycielu dobry..." Paradygmat nauczyciela religii
w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcem
, Poznań 2012.

G. Łuszczak, Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu
w dydaktyce szkolnej i katechetycznej
, Kraków 2012.

A. Kiciński, P.T. Goliszek (red.), Catechetica Porta Fidei, Lublin 2012.

K. Kantowski, W. Lechów (red.), Ku doświadczeniu wiary.
Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu
w 70. rocznicę urodzin i 40. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej
, Szczecin 2012.

J. Kochel, Z. Marek SJ, Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.

R. Czekalski (red.), Kerygma, Biblia, katecheza, ("Studia katechetyczne" t. 8), Warszawa 2012.

 

     Słowniki katechetyczne:

J. Gaevart, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.

R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej.
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi
, Opole 2004.

     Bibliografie katechetyczne:

R. Murawski (opr.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995, Warszawa 1999.

R. Czekalski, R. Murawski (opr.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2002.

R. Czekalski (red.), Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa 2003.

R. Czekalski (opr.), Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 2012.