Ks. Jan Kochel, ks. Jerzy Kostorz (red.),

Biblia w katechezie (OBT 81)

Opole 2005, ss. 120.

 

WPROWADZENIE

    

Czterdziesta rocznica promulgacji Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym jest dobrą okazją do rzetelnej odpowiedzi na pytania i postulaty Ojców Soboru: Jak realizowano zasadę „szerokiego dostępu do Pisma Świętego” (KO 22) i jego „częstego czytania” (KO 25)? W jakiej mierze słowo Boże stało się w pełniejszy sposób „duszą teologii i posługi słowa” (w tym katechezy) oraz „natchnieniem całego życia chrześcijańskiego” (KO 24)? Papież Benedykt XVI – z racji wspomnianej rocznicy – stwierdził, że „konstytucja Dei Verbum przyczyniła się w Kościele do odrodzenia biblijnego i liturgicznego. W Piśmie Świętym dostrzeżono czołowy środek nowoczesnego duszpasterstwa. Polecono sporządzenie nowych przekładów Biblii z języków oryginalnych. Zaowocowało to odnową w sposobie przepowiadania, katechezie, teologii, duchowości i relacjach ekumenicznych” (Rzym, audiencja generalna - 6 listopada 2005 r.).

W obchody rocznicowe wpisuje się niniejsza publikacja, która stanowi owoc ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego zorganizowanego przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii i Wydział Katechetyczny Kurii w Opolu. Jednodniowe sympozjum miało miejsce 23 kwietnia br. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Temat sympozjum Biblia w katechezie nawiązywał do konkretnego projektu edukacyjnego pt. „Biblia w każdej szkole”, który objął swym zasięgiem trzy diecezje: bielsko-żywiecką, gliwicką i opolską. Celem projektu jest wyposażenie wszystkich szkół w danym regionie w Pismo Święte w ilości umożliwiającej pracę z tekstem na katechezie z udziałem wszystkich uczniów, umożliwienie nauczycielom i uczniom swobodnego dostępu do Pisma św., ukazanie interdyscyplinarnego charakteru Pisma św., wreszcie ukazanie, że Dobra Nowina także dziś może mieć wpływ na codzienne życie oraz zaangażowanie uczniów w proces tworzenia bazy dydaktycznej w szkole.

Na opolskie Sympozjum zaproszono studentów teologii, katechetów i wszystkich innych nauczycieli, by wesprzeć ich działania edukacyjne w szkołach, parafiach i innych środowiskach wychowawczych.

Pierwszy blok tematyczny, dotyczący zagadnień hermeneutycznych, otwiera tekst ks. dr Jerzego Kostorza (Opole) pt. Teoretycznych założeń wierności Objawieniu Bożemu w katechezie. Jest to istotne wprowadzenie, które zwraca uwagę na konieczność przeniknięcia całej działalności katechetycznej treściami biblijnym (KO 24; PDK 58). Autor pierwszego referatu sympozjalnego - ks. prof. Janusza Czerskiego (Opole) przedstawił najważniejsze metody interpretacji i wykładu Pisma Świętego w katechezie. Prelegent przekonywał, że katecheza będzie o tyle bogatsza i skuteczna, o ile odczytywać będzie tekst według myśli i ducha Kościoła oraz wypracowanej hermeneutyki biblijnej. Ks. Czerski zwrócił uwagę na wskazania dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacji Biblii w Kościele (1993). Żaden z dotychczasowych oficjalnych dokumentów Kościoła nie dawał tak bogatej i wyczerpującej panoramy ważniejszych metod czy podejść stosowanych we współczesnej egzegezie biblijnej. Chodzi nie tylko o metodę historyczno-krytyczną, ale także o nowe metody analizy retorycznej, narracyjnej i semiotycznej oraz ujęcia egzegetyczne oparte na: tradycji (biblijnej, żydowskiej i chrześcijańskiej), naukach humanistycznych (socjologiczne, antropologiczno-kulturowe, psychologiczne i psychoanalityczne) i ujęciach kontekstualnych (liberacjonistycznych i feministycznych). Za zdecydowanie negatywnie określono fundamentalistyczne podejście do tekstu biblijnego, które nie uznaje żadnej naukowej metody egzegetycznej. Wszystkie pozostałe metody czy podejścia służą pomocą w interpretacji tekstu biblijnego. Przypomnienie tych podstawowych ujęć egzegetycznych stanowiło punkt wyjścia dla dalszych praktycznych wskazań skierowanych bezpośrednio do katechetów. Cenne okazały się zwłaszcza konkretne przykłady zaczerpnięte wprost z Pisma Świętego. Właściwe rozumienie Biblii domaga się bowiem jej ciągłej aktualizacji.

Uzupełnieniem pierwszego wystąpienia był wykład ks. dr Jana Kochela (Gliwice - Opole) Lectio divina a katecheza. Praktyka lectio divina od wieków kształtuje życie chrześcijan w świetle Słowa i ukierunkowuje je na Boga, ma też swoją relację do posługi słowa, do katechezy. Posoborowe nauczanie Kościoła zmierza wyraźnie w kierunku upowszechnienia katechezy biblijnej, która w przeszłości miała charakter pomocniczy i była podporządkowana nauczaniu katechizmowemu (por. KO 21). Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (1997) wzywa do otwarcia się katechezy na metody i język Biblii, a w konsekwencji na wciąż aktualną tradycję lectio divina (por. DOK 71), najpierw w kontekście miejsca katechezy w szeroko rozumianej misji ewangelizacyjnej, potem ze względu na specyficzne zadania katechezy, a także w związku z zagadnieniem stałej formacji katechetów. Lektura medytacyjna Pisma Świętego prowadzi do kontemplacji lub akcji, do czynu. I tą drogą może również spotkać się z życiem katechizowanych, stąd praktyka lectio divina ma swoje własne miejsce w posłudze katechetycznej, zwłaszcza w katechezie parafialnej i katechezie dorosłych, np. poprzez „Szkoły słowa Bożego”.

Drugi blok tematyczny obejmował trzy wykłady wskazujące na biblijną pedagogię wiary. Pierwszy z nich wygłosił ks. bp dr Gerard Kusz, biskup pomocniczy z Gliwic, a zarazem wiceprzewodniczący Komisji ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Stały uczestnik opolskich sympozjów i wychowawca pokoleń katechetów tego regionu wskazał na Biblijne drogi katechezy parafialnej. Systematyczna refleksja teologiczno-katechetyczna pozwoliła biskupowi Kuszowi na sformułowanie kilku wniosków: 1) katecheza parafialna nie powinna powtarzać w układzie metodycznym katechezy szkolnej; 2) żeby uniknąć rozdźwięku między wiarą a codziennością powinna się wzorować na Biblii, gdzie wiara i doświadczenie wzajemnie się przenikają; 3) ideą centralną łączącą poszczególne tematy i problemy katechezy towarzyszącej człowiekowi na różnych etapach życia może być idea Przymierza, które w Jezusie Chrystusie znajduje swoje wypełnienie. Jej zaś upamiętnieniem jest Eucharystia; 4) Eucharystia jest źródłem duchowości, której formułą są słowa Jana Pawła II z listu do kapłanów na Wielki Czwartek: „Formuła konsekracji jest formułą życia".

Dynamiczne i niezwykle sugestywne było wystąpienie kolejnego prelegenta – ks. bpa dr hab. Antoniego Długosza (Częstochowa). Autor poczytnej Biblii dla dzieci i gość popularnych programów telewizyjnych dla dzieci przedstawił Biblijne drogi katechezy szkolnej. Bp Długosz wskazał na walory struktury katechezy antropologiczno-kerygmatycznej (katechezy interpretacyjnej) składającej się z trzech członów: człowiek pyta – Bóg odpowiada – człowiek odpowiada Bogu. Tego typu katecheza poprzez zachowanie podwójnej wierności (Bogu i człowiekowi) prowadzi do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Prelegent zachęcał uczestników sympozjum, by wydarzenia biblijne opowiadać w czasie teraźniejszym. Dziecko słuchając lub czytając daną perykopę winno brać żywy udział w zdarzeniu biblijnym, a nie tylko wspominać jakieś historyczne wydarzenie. To osobiste przekonanie i doświadczenie bpa Długosza pobudziło żywą dyskusję. Jej konkluzją okazało się przekonanie, że Biblia jest księgą edukacyjną, ponieważ jest „żywym słowem” – księgą Ducha Świętego, który porusza serca ku dobru i prawdzie.

Trzeci temat Film biblijny w katechezie przedstawił ks. dr Marek Lis (Opole). Prelegent najpierw starał się określić cechy gatunkowe „filmu biblijnego”, wprowadzając kryteria, pozwalające przyporządkować pewne tytuły do tego gatunku. Okazuje się, że obok filmów o prostym i jednoznacznym biblijnym rodowodzie są i takie, które nieraz znacznie odchodzą od tekstu biblijnego (np. Arka Noego w reż. J. Irvin`a), posługują się apokryfami (Ogrody Raju D`Alatriego) lub prezentują obrazy, których dopiero uważna interpretacja pozwala na odczytanie zawartych w nich treści staro- czy nowotestamentalnych (np. Dzieje zagłady M. Leder, Matrix L.A. Wachowskiego, Zielona Mila F. Darabont`a). Surowej krytyce ks. Lis poddał najnowszy film „Opowieść o Zbawicielu” (2005), który jest pierwszą częścią monumentalnego cyklu pragnącego przedstawić całość Biblii na dużym ekranie. Ów projekt nie zakłada autorskich interpretacji tekstu, ale sfilmowanie poszczególnych ksiąg Starego i Nowego testamentu w sposób jak najwierniejszy. Wśród znawców sztuki filmowej i teologów rodzi się jednak wątpliwość: czy wysłuchanie tekstu, „zilustrowanego” obrazami realiów świata biblijnego, jest rzeczywiście pomocą katechetyczną? Właściwe kryterium pedagogiczno-katechetyczne zakłada bowiem dotarcie do współczesnych, młodych odbiorców ze słowem Bożym, wyrażonym w sposób świeży i przekonywujący. Inaczej grozi wielokrotnie już powtarzany błąd „przedmiotowego” wykorzystania Biblii.

Ostatni blok tematyczny wypełnili w całości przedstawiciele KLANZY z Lublina. Przedstawili oni obszerne zagadnienie: „Metody aktywizujące w pracy z Biblią”. Przedstawiciele Sekcji Katechetycznej Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów od lata twórczo wspomagają środowiska katechetyczne w Polsce. Tym razem jednak p. Z. Barciński musiał zmierzyć się z krytyczną oceną metod i sposobów zebranych i wypracowanych przez KLANZĘ. Oczywisty jest fakt, że „różnorodność metod jest oznaką życia i pewnym bogactwem, a zarazem dowodem szacunku dla adresatów [katechezy]” (DOK 148). Nie mniej wiążące pozostają zalecenia Papieskiej Komisji Biblijnej: „Płodność katechezy zależy od wartości hermeneutyki (…). Prezentacja Ewangelii winna być tak prowadzona, aby spowodować spotkanie z Chrystusem, który daje klucz do całego objawienia biblijnego i przekazuje Boże wezwanie, na które każdy powinien odpowiedzieć” (IBK IV C,3).

Przekazane teksty referatów utworzyły zasadniczy trzon przedstawionej publikacji, w której zachowano przyjęty w czasie sympozjum podział. Wystąpienia zostały uzupełnione o artykuły s. dr Anny Emanueli Klich OSU (Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny, PAT Kraków), dr Anny Zellmy (UWM w Olsztynie) oraz podstawowe założenia projektu edukacyjnego „Biblia w każdej szkole” opracowanego przez ks. dr Krzysztofa Matyska (Wydział Katechetyczny i UO Opole).

Wymowną konkluzją opolskiego sympozjum i niniejszej publikacji może okazać się – przywołany przez jednego z uczestników - optymizm autora Dziejów Apostolskich. W młodym Kościele jerozolimskim dostrzegł on dynamiczny proces podobny do wiosennego przebudzenia: „A słowo Boże rozszerzyło się coraz bardziej” (Dz 6,7; por. 19,20). Biblijne drogi katechezy powstają w Kościele i dla Kościół, i tylko w jego wspólnocie mogą być właściwie rozumiane i aktualizowane.

                                                ks. Jan Kochel

Gliwice - Opole, 18 listopada 2005 r.