SŁOWNIK KATECHETYCZNY:

R. Chałupniak, J. KOCHEL, J. Kostorz, W. SPYRA (red.),
Wokół katechezy posoborowej.
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi
, Opole 2004, stron 448.

(okładka)

W ostatnich latach literatura obcojęzyczna wzbogaciła się o kilka solidnie przygotowanych słowników katechetycznych. W naszym kraju wciąż jeszcze brakuje podobnego opracowania, choć polska katechetyka może poszczycić się nowymi dokumentami katechetycznymi oraz kilkoma dobrymi podręcznikami. Prezentowane dzieło w zamiarze redaktorów miało być takim swoistym kompendium polskiej myśli katechetycznej, skierowanym tak do praktyków, jak i do teoretyków związanych z dziełem katechezy. Pomysł takiego opracowania zrodził się przy okazji zbliżania się ważnej daty.

W 2004 roku mija 25 lat od ukazania się adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae. Dokładnie w pierwszą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową, 16 października 1979 r., Jan Paweł II podpisał dokument katechetyczny, który śmiało można nazwać „kamieniem milowym katechezy”. Dokument podsumowywał IV Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów z roku 1977, w którym uczestniczył również kardynał krakowski Karol Wojtyła. Biskupi zebrani na synodzie dzielili się doświadczeniami katechezy z  różnych krańców świata. Wśród tych doświadczeń nie zabrakło także odniesień do sytuacji w naszym kraju.

Dokument, który – obok Dyrektorium katechetycznego z 1971 r. – stanowi teoretyczny fundament dzieła katechezy posoborowej, przeniknięty jest wręcz charyzmatyczną i proroczą wizją wielkiego Pasterza – Jana Pawła II. Adhortacja – jako zachęta – była istotnym impulsem w dziele odnowy katechezy. Zgodnie z intencją Autora, „skierowana do całego Kościoła, wzmocniła trwałość wiary i życia chrześcijańskiego, dodała nowych sił obecnym inicjatywom, pobudzała ducha do nowych poszukiwań – z zachowaniem koniecznej czujności – i przyczyniła się w chrześcijańskich wspólnotach do wzrostu radości, że mogą przekazywać światu Tajemnicę Chrystusa” (Ct 4). To niezwykłe przesłanie było wielokrotnie realizowane przez samego Ojca Świętego. On, Pierwszy spośród zastępu katechetów, nieustannie pokazuje, jak w radości, mocy i cierpieniu, współczesnemu światu głosić zmartwychwstałego Pana.

Papieska definicja katechezy jako „wychowania w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych” (Ct 18) jest bodajże najważniejszym odniesieniem dla wszystkich osób, które włączają się w jej dzieło. To określenie pozwala na wyraźne połączenie katechezy i wzrastającej wiary. Tam, gdzie w działaniach pastoralnych chodzi o wiarę i jej rozwój, dokonuje się katecheza. Jest to, oczywiście, bardzo szerokie określenie, dowartościowujące jednak działania wszystkich katechetów: biskupów, kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Papieska wizja katechezy jest na wskroś integralna – ani nie zamyka jej do jakiegoś określonego etapu rozwojowego (dotyczy wszystkich chrześcijan w każdym wieku i stanie), ani nie pomija żadnych środowisk katechetycznych (parafii, rodziny, szkoły, stowarzyszeń, ruchów i różnych ośrodków formacyjnych). Katecheza, której obraz wyraźnie i dobitnie został nakreślony w adhortacji Catechesi tradendae, po 25 latach jest nieustannym wyzwaniem skierowanym w stronę kolejnych generacji odpowiedzialnych chrześcijan. W ćwierć wieku później warto zatrzymać się nad tym dokumentem i dokonać swoistego „rachunku sumienia” z postulatów w nim przekazanych.

Jeszcze jedna data stanowiła dla Autorów ważny impuls w przygotowaniu prezentowanej książki. Otóż 23 października 2004 r. mija sześćdziesiąta piąta rocznica urodzin gliwickiego sufragana, wykładowcy katechetyki i pedagogiki – ks. biskupa Gerarda Kusza. Z tej właśnie okazji Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego podjął inicjatywę wydania księgi pamiątkowej dedykowanej Jubilatowi. Idea zbiegła się z potrzebą katechetycznego kompendium. Do realizacji dzieła zaproszono liczne grono profesorów i wykładowców katechetyki z całej Polski oraz – w szczególny sposób – znajomych Księ­dza Biskupa z Opola i Gliwic. W ten sposób pojawiła się możliwość przygotowania księgi, która choć w pewnej mierze może pełnić rolę katechetycznego słownika. Współpraca teologów, katechetyków, pedagogów, psychologów i socjologów zaowocowała niniejszą publikacją.

W trakcie przygotowania i zbierania materiałów pojawiły się jednak pewne trudności. Limit miejsca nie pozwalał na bardzo obszerne opracowania, w założeniu chodziło bowiem o jedną książkę, przydatną w teorii i praktyce katechezy. Czymś koniecznym wydawała się nie tyle olbrzymia księga, co raczej solidna synteza dotyczącą konkretnych zagadnień wraz ze wskazaniem najnowszej literatury, do której osoby zainteresowane mogą sięgnąć i pogłębić swoją wiedzę. Należało więc, o ile to było możliwe, opracować zaproponowane hasła zwięźle i konkretnie. Wybrani Autorzy stanęli na wysokości wyznaczonego zadania.

Istotną cechą księgi jest jej charakter katechetyczny. Autorzy, wybitni znaw­cy poszczególnych tematów, choć reprezentujący różne dyscypliny naukowe, starali się skrupulatnie brać pod uwagę katechetyczne ukierunkowanie dzieła i opracowali hasła z myślą o zasadniczym odbiorcy – współczesnym, polskim katechecie – tak, aby treści służyły dziełu katechezy i uwzględniały cały kontekst katechetyczny.

Ostatecznie książka została zatytułowana Wokół katechezy posoborowej. Dzieło uwzględnia zasadnicze kierunki, w jakich rozwija się ta katecheza, odwołuje się do przeszłości (por. hasła z historii katechezy) i jest mocno zakorzenione w teraźniejszości (por. np. hasła „Globalizacja”, „Pluralizm”, „Postmodernizm”). Katecheci–praktycy znajdą tu ważne terminy ze współczesnej teologii (np. „Antropogeneza”, „Personalizm”, „Eksperymenty medyczne”, „Hermeneutyka religijna”), które mogą być wykorzystane bezpośrednio w katechezach. Osoby, zajmujące się teorią katechezy, mogą potraktować tę publikację jako ważne odniesienie w poszczególnych tematach współczesnej katechetyki (por. Indeks tematyczny).

Jak to zwykle bywa przy redakcji tego typu dzieł – największy problem stanowił dobór poszczególnych haseł oraz troska o ich integralność i wzajemne powiązanie. Współczesne słowniki katechetyczne i pedagogiczno-religijne są opracowywane latami, wielokrotnie hasła są uzupełniane, poprawiane i przeredagowywane. Pracuje nad nimi duża liczba osób, które korzystają z pomocy specjalistów z poszczególnych dziedzin. Sympatia Autorów wobec osoby Księdza Biskupa umożliwiła powstanie obecnej książki, choć wiązało się to ze żmudnym zaprogramowaniem tej współpracy. Ostatecznie powstało dzieło, które podejmuje ważne tematy związane z tzw. „katechetyką fundamentalną”; jednocześnie pojawiły się zagadnienia z „katechetyki szczegółowej” (dydaktyki katechetycznej uwzględniającej różnych adresatów katechezy) oraz „katechetyki formalnej – metodyki katechezy”. Zgoda na współpracę Autorów, reprezentujących różne dziedziny naukowe, umożliwiła prezentację stanu badań tych nauk, które mogą być owocnie wykorzystane w katechezie. Podobnie praca dogmatyków, moralistów, kościelnych prawników czy pastoralistów, zaowocowała podjęciem szczegółowych tematów w ramach tzw. „katechetyki materialnej”. Redaktorzy księgi mają świadomość, że ta ostatnia część katechetyki jest szczególnie obszerna. W przedstawionej publikacji nie sposób było przedstawić wszystkich treściowych zagadnień współczesnej katechezy, odwołano się więc do tych najważniejszych, które mogą być przydatne w pracy katechetycznej.

Publikacja, choć posiada układ słownikowy, nie uwzględnia osób, które wywarły i wciąż wywierają istotny wpływ na polską katechezę. Hasło „Historia polskiej katechetyki i katechezy” opracowane jest w sposób syntetyczny i zawiera jedynie najważniejsze informacje. Biogramy katechetyków można znaleźć w pozycji: R. Czekalski (red.), Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa 2003.

Prezentowana książka zawiera tylko jedną, krótką biografię i spis publikacji Osoby, która stała się impulsem i motywem jej po­wstania. Chodzi o ks. biskupa Gerarda Kusza – wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i jednocześnie przyjaciela wielu katechetyków i katechetów. Jubileusz Księdza Biskupa, tak dobrze znanego w polskiej katechetyce, stał się wyjątkową okazją do mobilizacji sił i owocnej współpracy Jego przyjaciół. Książka powstała jako szczególne dzieło wdzięczności i wyraz przywiązania do osoby księdza biskupa Gerarda. Jego charakterystyczna radość i optymizm, tak często rozpoznawalne na różnych spotkaniach katechetycznych, mobilizowały Autorów do twórczego wysiłku.

Dzieło powstało dzięki wielkiej życzliwości i kompetencji osób, które podjęły wysiłek opracowania poszczególnych haseł. Redaktorzy publikacji dziękują:

− Autorom za trud solidnego i wnikliwego przygotowania poszczególnych haseł oraz

− Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego na ręce Dziekana, ks. prof. Tadeusza Doli, za wyrażenie zgody na podjęcie starań związanych z przygotowaniem książki, życzliwość w jej przygotowaniu, jak również umożliwienie jej publikacji.

W imieniu zespołu redakcyjnego - ks. Radosław Chałupniak

Opole, 1 czerwca 2004 roku

 


Hasła dostępne będą w Internecie po wyrażeniu zgody przez poszczególnych Autorów.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość lub... zamówienie książki.

Zamówienia: Katedra Katechetyki WT UO, ul. Drzymały 1a, 45-342 OPOLE.
Z dopiskiem: "SŁOWNIK KATECHETYCZNY".
Koszt 30 zł (plus przesyłka).
Można zamawiać także przez Internet:


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Kalendarium życia ks. biskupa Gerarda Alfonsa Kusza

Bibliografia publikacji ks. biskupa Gerarda Alfonsa Kusza

Indeks autorów

Indeks tematyczny

Wykaz skrótów

 

Aktywizacja w katechezie – Zbigniew Barciński

Antropogeneza – ks. Jacek Tomczyk

Ateizm – agnostycyzm – indyferentyzm – ks. Piotr Duksa

Awans zawodowy katechety – ks. Ryszard Czekalski

Badania empiryczne – Krystian Wojaczek

Bóg (obrazy Boga) – Renata Grochowska

Cele katechetyczne – ks. Marian Zając

Cnota ks. Piotr Pierończyk

Czasopismo „Katecheta” – Aleksandra Bałoniak

Dialog katechetyczny – ks. Tadeusz Nosek

Dokumenty katechetyczne – ks. Krzysztof Kantowski

Doświadczenie religijne w katechezie ks. Kazimierz Wolsza

Duchowość katechety – ks. Damian Bryl

Dydaktyka katechezy – ks. Władysław Kubik SJ

Dydaktyka symboli – ks. Cyprian Rogowski

Dyscyplina w katechezie ks. Radosław Chałupniak

Eksperymenty medyczne – ks. Piotr Morciniec

Ekumenizm w katechezie – ks. Piotr Jaskóła

Eschatologia w katechezie abp Alfons Nossol

Eucharystia ks. Rudolf Pierskała

Europejska Ekipa Katechetyczna ks. Radosław Chałupniak

Ewangelizacja a katecheza – ks. Grzegorz Puchalski

Fenomenologia – ks. Joachim Piecuch

Filozofia religii – ks. Krzysztof Pagór

Funkcje katechezy – o. Mirosław Chmielewski CSSR

Globalizacja – ks. Konrad Glombik

Gry i zabawy w katechezie – Grzegorz Grochowski

Hermeneutyka religijna – ks. Jan Cichoń

Historia Kościoła w katechezie bp Jan Kopiec

Historia polskiej katechetyki i katechezy – Barbara Rozen

Inicjacja chrześcijańska – ks. Edward Majcher

Inkulturacja w katechezie – ks. Marek Kowalczyk

Jezus Chrystus Nauczyciel – ks. Janusz Czerski

Jezus Chrystus w katechezie – ks. Tadeusz Dola

Język katechetyczny – s. Halina Iwaniuk USJK

Kanon ksiąg Pisma Świętego ks. Wiesław Dąbrowa

Katecheta współczesny – o. Andrzej Potocki OP

Katechetyka jako nauka – ks. Marek Mendyk

Katecheza (pojęcie i natura) – ks. Roman Murawski SDB

Katecheza akademicka ks. Radosław Chałupniak

Katecheza antropologiczna – ks. Wojciech Osial

Katecheza biblijna ks. Jan Kochel

Katecheza dorosłych – ks. Romuald Niparko

Katecheza eucharystyczna – ks. Marceli Cogiel, Aleksandra Szwajcok

Katecheza gimnazjalna – ks. Robert Sarek

Katecheza i kaznodziejstwo związane z Pierwszą Komunią Święta ks. Hubert Łysy

Katecheza integralna ks. Jerzy Kostorz

Katecheza Kościoła prawosławnego – ks. Zygfryd Glaeser

Katecheza Kościołów protestanckich ks. Rajmund Porada

Katecheza młodzieży – ks. Andrzej Offmański

Katecheza młodzieży nieprzystosowanej – bp Antoni Długosz

Katecheza na Śląsku Opolskim ks. Waldemar Spyra

Katecheza odrodzenia – ks. Mieczysław Rusiecki

Katecheza oświecenia ks. Franciszek Wolnik

Katecheza parafialna – ks. Kazimierz Misiaszek SDB

Katecheza przedszkolna – ks. Zbigniew Marek SJ

Katecheza przygotowująca do małżeństwa ks. Jerzy Dierżanowski

Katecheza regionalna – Anna Zellma

Katecheza rodzinna – Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala

Katecheza specjalna – ks. Zdzisław Brzezinka

Katecheza szkolna ks. Krzysztof Matysek

Katecheza średniowiecza ks. Kazimierz Dola

Katecheza w mediach ks. Piotr Tarlinski

Katecheza wczesnochrześcijańska ks. Norbert Widok

Katechizm w katechezie ­– ks. Piotr Tomasz Goliszek

Kerygmat chrześcijański ­– ks. Piotr Tomasz Goliszek

Kierownictwo duchowe ks. Zygmunt Nabzdyk

Komisja Wychowania Katolickiego – bp Kazimierz Nycz

Komunikacja katechetyczna – Elżbieta Osewska

Korelacja w katechezie – ks. Andrzej Kiciński

Kościół i katecheza – ks. Andrzej Czaja

Kultura i katecheza – Alicja Szubartowska

Literatura w katechezie – Anna Zellma

Liturgia i katecheza – ks. Helmut Jan Sobeczko

Małżeństwo kanoniczne ks. Ginter Dzierżon

Media audiowizualne w katechezie – ks. Marek Lis

Misja kanoniczna ks. Grzegorz Kadzioch

Modlitwa w katechezie – ks. Stanisław Kulpaczyński SDB

Motywacja w katechezie – ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Muzyka w katechezie Remigiusz Pośpiech

Natchnienie biblijne ks. Krystian Ziaja

Nauczanie religii w szkole – ks. Kazimierz Misiaszek SDB

Nowy Testament ks. Marian Obruśnik

Ocenianie w katechezie – Anna Królikowska

Organizacja katechezy ks. Krzysztof Matysek

Pedagogika i katecheza – ks. Eugeniusz Mitek

Pedagogika religii (religijna) – ks. Jerzy Bagrowicz

Personalizm – o. Bonawentura Smolka OFM

Pluralizm metodyczny – ks. Marek Korgul

Podręcznik w katechezie – ks. Jan Szpet

Pokuta i sakrament pokuty ks. Bernard Jurczyk

Poradnictwo rodzinne ks. Paweł Landwójtowicz

Postmodernizm – ks. Tadeusz Panuś

Poznawanie uczniów ks. Radosław Chałupniak

Praca i bezrobocie ks. Antoni Kaltbach

Programowanie i koordynowanie katechezy w Polsce – ks. Piotr Tomasik

Psychologia religii ks. Józef Król

Psychologia rozwojowa – Alicja Kalus

Pytania w katechezie ks. Radosław Chałupniak

Religijność ludowa w katechezie – ks. Adam Orczyk

Retoryka ks. Sławomir Pawiński

Rok liturgiczny ks. Erwin Mateja

Ruchy religijne i katecheza – s. Halina Wrońska FMA

Sekcja Wykładowców Katechetyki – o. Kryspin Z. Kacprzak OFM

Sekularyzacja – ks. Stanisław Rabiej

Socjologia religii ks. Norbert Wons

Stary Testament – o. Adrzej Sebastian Jasiński OFM

Sztuka w katechezie ks. Radosław Chałupniak

Świeccy w katechezie – Elżbieta Młyńska

Teodycea (Bóg i cierpienie) – ks. Włodzimierz Kujawin

Teologia pastoralna – ks. Józef Mikołajec

Teoria wychowania – ks. Marian Nowak

Tradycja w katechezie – ks. Adam Orczyk

Treść katechezy ks. Stanisław Bogaczewicz

Urząd Nauczycielski Kościoła ks. Grzegorz Kadzioch

Uzależnienia: objawy, profilaktyka i terapia – ks. Marek Dziewiecki

Wiara i wiedza ks. Andrzej Anderwald

Wizytacja katechetyczna – ks. Tadeusz Kocór

Współpraca środowisk katechetycznych – ks. Józef Kraszewski

Wychowanie – ks. Marian Nowak

Wychowanie moralne – ks. Alojzy Marcol

Wychowanie religijne – ks. Stanisław Dziekoński

Zasady interpretacji Pisma Świętego ks. Bernard Polok