Praktyki  katechetyczne

    Studenci Wydziału Teologicznego na mocy przepisów państwowych dotyczących przygotowania pedagogicznego przyszłych nauczycieli zobowiązani są do odbycia praktyk katechetycznych na kolejnych etapach edukacyjnych.

    Łącznie z ćwiczeniami katechetycznymi liczba tego typu godzin powinna wynosić przynajmniej 150. Wymóg ten dotyczy zarówno studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. Praktyka ciągła obejmuje: po III roku studiów zajęcia w szkole podstawowej (i w gimnazjum) w wymiarze 60 godzin (hospitacja i zajęcia samodzielnie prowadzone), po roku IV zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych także w wymiarze 60 godzin.

    W organizacji praktyk śródrocznych (ćwiczeń) i ciągłych (wrześniowych) Wydział Teologiczny współpracuje z Międzywydziałowym Zakładem Praktyk UO.

    Organizacją praktyk z ramienia Wydziału Teologicznego zajmuje się ks. dr Jerzy Kostorz.