ks. dr Robert Sadlak


 

Tytuł magistra teologii uzyskałem 28 kwietnia 2008 roku obroną pracy magisterskiej napisanej na seminarium naukowym z patrologii pt. Maryja w nauczaniu św. Cyryla Aleksandyjskiego, której promotorem był ks. dr hab. Norbert Widok, a recenzentem ks. dr hab. Brunon Zgraja.

W październiku 2012 podjąłem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki, gdzie 17 czerwca 2014 roku obroniłem licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej. To wydarzenie pozwoliło mi na otwarcie przewodu doktorskiego i zaprezentowania obszaru badań dysertacji.

Swoją rozprawę doktorską napisałem na seminarium naukowym z teologii pastoralnej ogólnej, której promotorem był o. dr hab. Marek Fiałkowski OFM Conv. Doktorat obroniłem na KUL 9 maja 2017 r. W pracy zająłem się teologią laikatu oraz badaniem relacji Kościoła do świata, co jest uwidocznione w tytule dysertacji: Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła. Studium teologicznopastoralne. Rozprawa doktorska zajmuje się zadaniami katolików świeckich w świecie, ich obecnością w życiu politycznym, gospodarczym i kulturze.

W czasie studiów, poza podstawowymi zajęciami, brałem udział w licznych sympozjach naukowych, nie tylko z teologii praktycznej, ale także z innych dziedzin nauki. Zazwyczaj występowałem w roli słuchacza, ale też miałem okazję podczas kilku sympozjalnych spotkań wygłosić swoje prelekcje. W tej formie brałem udział w interdyscyplinarnym sympozjum pt. Oblicza starości we współczesnym świecie na KUL w czerwcu 2013 roku, gdzie przedłożyłem referat zatytułowany: Duszpasterstwo osób starszych. Kolejne wystąpienie miało miejsce na tej samej uczelni, podczas konferencji naukowej doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki, gdzie referowałem temat: Duszpasterstwa zakrystianów. We wrześniu 2015 roku w Środzie Wielkopolskiej brałem udział w konferencji związanej z szeroko pojętym wolontariatem: Pomagam, aby żyć pełniej. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka. Wystąpiłem tam z przedłożeniem opisującym wolontariat parafialny.

Udział w sympozjach, a także czas spędzony na lubelskiej uczelni zaowocował następującymi publikacjami:


R. Sadlak. Maryja w tajemnicy Chrystusa w nauczaniu św. Cyryla Aleksandryjskiego. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 34 (2014), s. 123-137.


P. Brudek, A. Ochman, T. Rehlis, R. Sadlak. Duszpasterstwo osób starszych w aspekcie psychospołecznym. W: Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. T. 2. Red. M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek. Lublin: KUL 2015 s. 307-324.


R. Sadlak. Benedykt XVI do ludzi chorych i cierpiących. W: Hospicjum w służbie godności człowieka. Red. K. Sammler. Środa Wielkopolska: Z. U. Painter 2015 s. 15-23.

R. Sadlak. Modlitwa ze św. Proboszczem z Ars. Poznań: Pallottinum 2016.
 
Wyżej wymienione publikacje wskazują, iż oprócz opisywanych zainteresowań, moje badania koncentrują się na duszpasterstwie zwyczajnym i nadzwyczajnym, szczególnie na duszpasterstwie maryjnym, duszpasterstwie chorych, cierpiących oraz duszpasterstwie osób starszych.


W podejmowanych przeze mnie przedsięwzięciach naukowych pomaga mi także fakt, że od 2013 roku, pozostaję członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i biorę udział w zjazdach stowarzyszenia. W ramach jego działalności podejmowana jest naukowa refleksja o codziennym wzrastaniu Kościoła urzeczywistniającego się w świecie przez słowo, sakramenty i posługę miłości oraz ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-kulturalnej, w której prowadzona jest działalność dusz pasterska.

Jestem też współredaktorem Przeglądu Piśmiennictwa Teologicznego, które jest redagowane na naszym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.