Ścieżka dźwiękowa (udźwiękowienie opowiadania)

Cel: świadomość wpływu muzyki na człowieka, zdolność dobierania okre­ślonych rodzajów muzyki (instrumentów, rytmu, dźwięków...) w celu ilustro­wania nimi określonej akcji (opowiadania). Liczba: do 15 osób. Przebieg: uczniowie poznają wpierw określone wydarzenie (życiowe, biblijne), np. scenę stworzenia świata z Księgi Rodzaju, przy pomocy różnego rodzaju instrumen­tów lub poszczególnych dźwięków próbują dopasować dźwięki do słów (two­rzenie audycji muzycznej), każdy uczeń może być odpowiedzialny za dany dźwięk. Pomoce: różne instrumenty muzyczne. Wskazówki: w mniejszych gru­pach jedna historia może mieć różnego rodzaju ścieżki dźwiękowe. Wiek uczniów – od 6 lat.