Komiks

Cel: utrwalenie i pogłębienie wiadomości. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: temat zajęć (główne zagadnienie) uczniowie w małych grupach ujmują w formie komiksu, odbite na ksero strony komiksów są wycinane, układane w określone historie, a „dymki” są wypełniane przez uczniów, na koniec następuje prezentacja prac małych grup. Pomoce: odbite na ksero komiksy ewentual­nie wykorzystanie grafik (programów) komputerowych. Wskazówki: ilustracja jednego wydarzenia lub kilku. Wiek uczniów – od 9 lat.