Puzzle

            Pocięte obrazki (np. przedstawiające pejzaż lub jakieś hasło) układane są w grupach do 10 osób. Każdy uczestnik wybiera jedną cząstkę i zastanawia się, jak czuje się sam na sam z tą, często nieokreśloną, cząstką ilustracji. Po chwili wszyscy (w ciszy) przystępują do złożenia całości obrazu (zdania), zwracając uwagę na własne przeżycia, które towarzyszą współpracy. Zajęcia te powinny przerodzić się w rozmowę na temat roli jednostki pozostawionej sobie, jej roli we wspólnocie, wartości współdziałania itp. Warto wypowiedzi utrwalić w  formie zapisu i wspólnej mo­dlitwy. Jest to metoda integrująca grupę i  wprowadzająca m.in. w takie tematy, jak: Kościół wspólnotą, Eucharystia sakramentem miłości, Jedność chrześcijan itp.