Wykorzystanie tablicy   

            Spośród wszelkich pomocy wizualnych najpowszechniejszą jest szkolna ta­blica. Rysunek na tablicy – dostosowany do poziomu uczniów i do tematu katechezy – może być wykorzystany w każdym przypadku.

            Najczęściej spotyka się następujące formy rysunku:

a.      szkic graficzny – najprostszy sposób zilustrowania słowa (prawdy) – kre­ską, strzałką, kołem;

b.      rysunek symboliczny – za pomocą umownego znaku (symbolu) wy­raża głę­boką treść (np. trójkąt, krzyż itp.);

c.      rysunek przedmiotowy – graficzne przedstawienie przedmiotów, o których się mówi (np. tablice przykazań, kamienne stągwie itp.);

d.      rysunek obrazujący – składa się z szeregu przedmiotów tworzących scenę czy akcję katechetyczną.

            W trakcie rysowania katecheta nie powinien zbyt długo tracić kontaktu z grupą (czasami lepiej jest narysować coś przed zajęciami lub posłużyć się planszą). Ry­so­waniu na tablicy musi towarzyszyć komentarz. Efekt pracy musi być nie­jako wspólnym dziełem dzieci i katechety. Z metodycznego punktu widzenia należy wystrzegać się równoległego rysowania na tablicy i  w zeszy­tach. Na przeryso­wanie do zeszytu należy zostawić czas. W trakcie powsta­wania ry­sunku na ta­blicy uczniowie powinni śledzić słowa i ilustracje prowa­dzą­cego. Warto nawet na tablicy rysunki wykonywać kolorową kredą lub mazakami.