Inne sposoby pracy

            W oparciu o określony tekst uczeń może:

Ø     zredagować krótki list do kolegi na temat: „Czego w tym tygo­dniu dowie­działem się na katechezie?”;

Ø     napisać wiersz (jeśli posiada takie uzdolnienia);

Ø     przeprowadzić krótki reportaż (prasowy lub radiowy), w  któ­rym sam formułuje pytania (rola dziennikarza) i odpowiedzi (rola pytanego);

Ø     złożyć świadectwo – ukazać swój osobisty stosunek do danej prawdy za­wartej w temacie katechezy;

Ø     wypełnić test z brakującymi słowami;

Ø     przygotować planszę, plakat, reklamę, gazetkę nawiązującą do prze­czyta­nej treści.