Wyszukiwanie odpowiedzi na określone pytania

            Kartki z pytaniami dla uczniów powinny być wcześniej przygotowane. Ze­stawy mogą być ponumerowane i potasowane. Całość może być ujęta w for­mie konkursu. Treść zestawów:

  • pytania otwarte, na które uczniowie mają odpowiedzieć w oparciu o tekst (np. „dlaczego w ten sposób to tłumaczymy?” itp.),
  • pytania z kilkoma odpowiedziami – test (jedna lub kilka odpowiedzi po­praw­nych),
  • 2-3 zdania z miejscami do uzupełnienia (dotyczącymi istotnych tre­ści).

            W przypadku tekstów ważnych (Pismo święte, dokumenty Kościoła) na­leży zawsze wyraźnie podkreślić ich autorytatywny charakter („takie jest na­uczanie Kościoła obowiązujące wszystkich chrześcijan”).