Trzy kąty (Trzy rogi)

       W kątach sali umieszczone są plansze z napisami: „Tak”, „Nie”, „Nie wiem”. Prowadzący prezentuje prowokujące, alternatywne pytanie (np. „Czy post w piątek ma sens?”). Każdy uczestnik zajmuje stanowisko prze­cho­dząc, do tego z  kątów po­mie­szczenia, który reprezentuje najbliższą mu odpo­wiedź, z  którą się iden­tyfikuje. Następnie kolejno uzasadniają swój wybór prezen­tując argumenty. Podczas wy­po­wiadania się wszyscy słuchają wypo­wiedzi. Jeśli ktoś zostanie przekonany argumentami innej grupy, może zmienić swo­je zdanie i  przejść do innego kąta. Prowadzący podsumowuje pracę uczestników.