Panel

            Jest to jedna z metod problemowych w katechezie (panel – „grono, ze­spół specjalistów”). Na katechezę zaprasza się osoby „biegłe w temacie”, specjalistów z różnych dziedzin, którzy ze swoich punktów widzenia na­świetlają pewien problem (np. przy temacie „Powołanie” wśród zaproszo­nych mogą być mama-żona, mąż-ojciec, ksiądz, siostra zakonna, osoba żyjąca samotnie). Grupa początkowo przysłuchuje się krótkim wypowiedziom (czas!), a następnie zadaje pytania. Przebieg jest następujący: prezentacja problemu (w sposób możliwie najciekawszy); przedstawienie zaproszonych gości; ich wypowiedzi; pytania uczniów; odpowiedzi i podsumowanie.

            Katecheta jest odpowiedzialny za przebieg dyskusji, udziela głosu, precy­zuje wypowiedzi. Główny ciężar argumentacji spoczywa na grupie specjalistów. Problem nie do końca musi być rozwiązany, chodzi raczej o naświe­tlenie go z różnych punktów widzenia. Przy problemach moralnych stanowisko Kościoła musi być wyraźnie zaakcentowane.