Wykład

- polega na przekazie wiadomości jakiemuś audytorium (przede wszyst­kim dorosłym). Nie tyle oddziałuje na wyobraźnię i uczucia, co raczej aktywi­zuje myślenie słuchaczy. Struktura wykładu winna być systematyczna i pod­po­rząd­kowana prawom logiki.

Wykład nie jest łatwą metodą, stąd należy go wprowadzać stopniowo zaczynając od wyższych klas szkoły podstawowej. Ważne jest przy tym:

Ø      zaznajamianie z celem wykładu, tematem, podtematami;

Ø      systematyczne kontrolowanie uczniowskich notatek;

Ø      rygorystyczna kontrola treści i zakresu opanowywanych wiadomości;

Ø      łączenie wykładu z innymi metodami (pokaz, test, dyskusja, praca z książką);

Ø      stopniowe wydłużanie czasu przeznaczonego na wykład (w szkole od 10-15 min. nawet do 2 godzin).

            Skuteczność wykładu zależy od przygotowania, struktury (przejrzysta i logiczna), odpowiedniego języka, trafnie i interesująco dobranych przykładów, od racjonal­nego rozmieszczenia momentów syntetyzujących oraz wielokrot­nego naświe­tlania wątku merytorycznego. Wskaźniki recepcji wykładu: 20-50%. Podsta­wowym warunkiem skuteczności wykładu jest utrzymanie uwagi ucznia na pre­zentowanej treści (problem przenoszenia słabnącej uwagi zgodnie z rytmem koncentracji i spoczynku, reguły i przykładu). W  każdym wykładzie ważne jest aktywne uczestnictwo słuchaczy: „na ile zależy mi na przekazywanej tre­ści?”