KONSPEKT LEKCJI

 

Konspekt

Chociaż żaden akt prawny nie określa obowiązku przygotowania konspektu lekcji, to jednak jest on ważnym elementem rozwoju zawodowego, szczególnie młodego nauczyciela. Stąd osoba hospitująca ma prawo wymagać, by konspekt danej lekcji został wcześniej solidnie opracowany.

Konspekt jest z jednej strony osobistą pomocą dla nauczyciela, a z drugiej dowodem jego przygotowania do zajęć.

Konspekt (łac. conspectus – „rzut oka”, „szkic”, „przegląd”) jest dokumentem, w którym nauczyciel formułuje cele, jakie chce osiągnąć w czasie zajęć, zestawia przekazywane treści, określa metody i pomoce dydaktyczne.

 

Przed napisaniem konspektu nauczyciel powinien:

ü      zapoznać się szczegółowo z treścią danej lekcji na podstawie programu, różnych podręczników i źródeł dodatkowych;

ü      ustalić cele danej jednostki, wynikające z obowiązującego programu oraz z analizy procesu nauczania i wychowania w  danym zespole uczniowskim; cele te muszą być jak najbardziej konkretne, ujęte operacyjnie, możliwe do osiągnięcia, najlepiej jako standardy oceniania - dopasowanie ocen i celów-osiągnięć ucznia;

ü      zestawić treści, które mają być przekazane;

ü      zastanowić się nad doborem metod;

ü      ułożyć ogólny schemat (plan) lekcji;

ü      przemyśleć kwestie szczegółowe, np. w jaki sposób zainteresować uczniów? jak sprawdzić ich wiadomości? jak je ocenić? jak dowartościować pracę ucznia i jego zadanie domowe? w  jaki sposób wykorzystać podręcznik, tablicę i inne pomoce dydaktyczne? jak ma wyglądać notatka do zeszytu? jaką zadać pracę domową? jakie informacje warto przekazać podczas tej lekcji i w jaki sposób to uczynić? itp.

 

Całe przygotowanie lekcji kończy się zebraniem powyższych przemyśleń i ich pisemnym opracowaniem w formie konspektu. Zaleca się (szczególnie początkującym nauczycielom) przygotowanie konspektów w szerszej formie (nie tylko w punktach), z dosłownym określeniem, np. poleceń wydawanych przez nauczyciela, treści opowiadań, szczegółowych pytań do pogadanki czy zawartości notatki.

Konspekt może przyjąć różne formy (por. dydaktyka). Najlepiej w określonej szkole zapytać o kształt wymaganego przez osoby hospitujące konspektu. Poniżej został zamieszczony przykładowy wzór konspektu.

Jeszcze jedna ważna uwaga - aby zainteresować uczniów tematem zajęć, dobrze jest zachować schemat:

1. Wyjście od życia (sytuacja życiowa bliska uczniom wprowadzająca w temat, np. opowiadanie, dyskusja, praca z tekstem czy obrazem, różne metody aktywizujące...).

2. Przekaz nowych treści związanych z tematem (wykład).

3. Utrwalenie wiadomości i odniesienie do życia uczniów - jak mogą zastosować poznane treści (pogadanka, dyskusja, metody kreatywne...)

   

Aktualnie obowiązujący wzór konspektu wersja WORD

Aktualnie obowiązujący wzór konspektu wersja PDF