ks. prof. dr hab. Józef MIKOŁAJEC

 


 

Ksiądz katolicki, ur. 25.10.1950 r. w Rudniku k. Raciborza.

 

W 1968 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.

 

W latach 1969-1971 zmuszony jest przerwać studia w celu odbycia dwuletniej służby wojskowej w Brzegu. Po jej zakończeniu kontynuuje studia i dnia 18.05.1975 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Podejmuje pracę duszpasterską w charakterze wikariusza w Opolu-Gosławicach (1975-1977) a następnie w parafii św. Krzyża w Opolu (1977-1979). W międzyczasie zdobywa tytuł magistra na Wydziale Teologicznym KUL.

 

W latach 1979-86 pełni funkcję dyrektora do spraw gospodarczych Kurii Diecezjalnej i dyrektora Domu Księży Emerytów.

 

W 1986 r. podejmuje studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym KUL, które kończy w roku 1990 obroną pracy doktorskiej pt. „Działalność pastoralna biskupa Franciszka Jopa w Diecezji Opolskiej (1956-1976)”. W tym samym roku zostaje mianowany dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu (1991- 2010), a także  wykładowcą teologii pastoralnej w WSD w Nysie oraz w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu.

 

W latach 1991-94 prowadzi zlecone zajęcia dydaktyczne na Wydziale Teologii KUL.

 

W roku 1994 mianowany adiunktem katedry teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 

W roku 2000, dzięki wykorzystaniu otrzymanego grantu habilitacyjnego,  na Wydziale Teologicznym KUL przedstawia rozprawę habilitacyjną pt. „Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. Studium pastoralne”.

 

W roku 2012 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego przeprowadza procedurę profesorską na podstawie dotychczasowego dorobku oraz opublikowanej rozprawy, pt. „Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne”, Opole 2010.

Od roku 1993 pełni także obowiązki proboszcza parafii Trójcy Św. w Boguszycach k. Opola.

Jest członkiem Komisji do spraw Budownictwa, Fundacji Obrony Życia i in.

Uczestniczył w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego w charakterze konsultanta (1996-2000).

Redaktor kwartalnika pastoralnego diecezji opolskiej pt. „Forum Duszpasterskie”, wydawanego w latach 1991-2009. Autor około osiemdziesięciu artykułów i recenzji, publikowanych w różnych opracowaniach naukowych oraz na łamach „Forum Duszpasterskiego” i „Gościa Niedzielnego”. Promotor ośmiu prac magisterskich. Recenzent jednej rozprawy habilitacyjnej, trzech prac doktorskich oraz dwudziestu pięciu prac magisterskich. Dotychczasowe pola zainteresowań to: odnowa tradycyjnych metod duszpasterskich, nowa organizacja duszpasterstwa a szczególnie optymalizacja zaangażowania wiernych świeckich w życiu Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem posługi, statusu i formacji świeckich teologów.

                                                            Opole, 2012-10-03

Adres:
ul. Jana Pawła II 1
46-060 Prószków-Boguszyce
tel.  607 57 72 60

 

Wykaz osiągnięć naukowo-badawczych