SPECJALNY WYSŁANNIK

 

Cele:

            Stymulowanie kreatywności grupy

            Dzielenie myśli i emocji

            Tworzenie większej ilości idei

Uczestnicy: Wiek: 12 lat i więcej. Liczba: grupy pięcioosobowe, maksymalnie dwadzieścia osób

Czas: 30-40 minut

Przebieg: Animator dzieli uczestników na trzy (cztery) podgru­py złożone z pięciu osób: grupki te stanowić będą różne redakcje hipotetycznego dziennika, który - wyobraża się - powinien trafić do druku jak najszybciej. Każdej redak­cji może zostać powierzona troska o pewien sektor wy­dawniczy, jak na przykład: kronika, sprawy wewnętrzne, zagraniczne, kultura. Po wskazaniu szefa redakcji każ­dej grupy, animator określa dokładny tytuł artykułu. Szef redakcji spełnia rolę sekretarza grupy: słucha, notuje, rozpoczyna dyskusję, syntetyzuje to, co służy do zreda­gowania artykułu po zakończeniu dyskusji. Jego rola jest delikatna. Dynamika opiera się o fakt, że członkowie podgrup nie są stali i jedynie szefowie redakcji pozostają ci sami podczas trwania zabawy. Składniki poszczególnych redakcji są w rzeczywisto­ści ponumerowane od jeden do cztery (szef redakcji, bę­dąc stałym, nie musi być numerowany). W regularnych przerwach, na przykład co pięć minut, animator wywołuje głośno numer. W tym momencie wszyscy ci, którzy we­wnątrz swoich redakcji posiadają ten numer wstają i szu­kają miejsca wewnątrz innej redakcji, w której jeszcze nie byli. Po zadomowieniu się wewnątrz nowej redakcji, jej szef przedstawia nowo przybyłemu tytuł artykułu, któ­ry muszą zredagować (tytuł jest oczywiście inny dla każ­dej podgrupy) i rezultaty dyskusji przeprowadzanej aż do tej chwili. Teraz debata może zostać ponownie podjęta i wzbogacić się o wkład nowego członka redakcji. Należy pamiętać, iż wszyscy (z wyjątkiem szefów redakcji) powinni uczestniczyć w realizacji wszystkich artykułów. Pociąga to za sobą fakt, iż w przypadku trzech grup anima­tor powinien przewidzieć dwanaście rotacji, które pomno­żone przez pięć minut, sprawiają, że realizacja dynamiki jest dość długa. Pod koniec dynamiki należy przyznać szefom redak­cji konieczny czas na przejrzenie artykułu przed jego pre­zentacją wobec całej grupy.

Pomoce: Kartka i długopis

 

Opr. Beata Lesik